1.4.54

Scuba Diving Policy

แผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว โปรแกรมดำน้ำ ( Scuba Diving Policy)
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยดังกลาวขางตน ( ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และอากร 0.4 % )

1. จํานวนผูเอาประกันภัยขั้นต่ํา 300 คนตอกรมธรรม / ป
2. กําหนดของอายุผูเอาประกัน ใหความคุมครองอายุตั้งแต 5 ป ขึ้นไป แตผูเอาประกันภัยที่มีอายุระหวาง 5 – 15 ป และ 70 ปขึ้นไป
จะไดรับเพียง 50 % ของผลประโยชนคาทดแทน
3. กําหนดความรับผิดชอบสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้งไมเกิน 20,000,000.-บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
4. ผูถือกรมธรรมตองสงรายชื่อของนักทองเที่ยวที่เขารวมโปรแกรมดําน้ํากอนการดําน้ําจะเริ่มขึ้น
5. บริษัทฯจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม กรณีมีจํานวนนักทองเที่ยวมากกวาที่ตกลงไวในกรมธรรม
ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมโปรแกรมดำน้ำ กับบริษัทนำเที่ยวที่มี
ใบอนุญาติประกอบการ นำนักท่องเที่ยวดำน้ำตามกฏพระราชบัญญัติ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยว
เฉพาะในเขตประเทศไทย
การจ่ายค่าชดเชย
ให้ความคุ้มครองสูงถึง 10 วัน ต่อการเดินทางแต่ละเที่ยว (เริ่มให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ นักท่องเที่ยวออกเดินทาง
ตามเวลาที่กำหนดไว้ในโปรแกรมนำเที่ยว และสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อครบ กำหนด10วันนับแต่วันที่เริมออกเดินทาง หรือสิ้นสุด
ความคุ้มครองเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาถึงตามเวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในโปรแกรมนำเที่ยว แล้วแต่เหตุการณใดเหตุ
การณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน
ข้อยกเว้น
การประกันดังกลาวจะไมคุมครองในกรณีเกิดความเจ็บปวยทางรางกาย เชน การติดตอของเชื้อแบคทีเรีย
ไวรัส อาการไสเลื่อนไสติ่ง การทํารายรางกายตนเองโดยเจตนา การฆาตัวตาย
การตั้งครรภ การคลอดบุตรหรือการคลอดกอนกําหนด, การแทงบุตร หรืออาการแทรกซอนที่เกิดจากการ
ตั้งครรภ, การภัยสงคราม การกระทําอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท การจลาจลหรือนัดหยุด
งาน ขณะที่ผูเอาประกันตกอยูภายใตอํานาจของสุรา หรือยาเสพติด ขณะที่ผูเอาประกันขับขี่หรือซอนทาย
รถจักรยานยนต

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยดังกลาวขางตน ( ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และอากร 0.4 % )

1. จํานวนผูเอาประกันภัยขั้นต่ํา 300 คนตอกรมธรรม / ป
2. กําหนดของอายุผูเอาประกัน ใหความคุมครองอายุตั้งแต 5 ป ขึ้นไป แตผูเอาประกันภัยที่มีอายุระหวาง 5 – 15 ป และ 70 ปขึ้นไป
จะไดรับเพียง 50 % ของผลประโยชนคาทดแทน
3. กําหนดความรับผิดชอบสูงสุดตออุบัติเหตุแตละครั้งไมเกิน 20,000,000.-บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
4. ผูถือกรมธรรมตองสงรายชื่อของนักทองเที่ยวที่เขารวมโปรแกรมดําน้ํากอนการดําน้ําจะเริ่มขึ้น
5. บริษัทฯจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม กรณีมีจํานวนนักทองเที่ยวมากกวาที่ตกลงไวในกรมธรรม

PAYMENT การชำระเบี้ยประกันภัย

การชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย ทำได้โดยการโอน เงินสด เข้าบัญชีธนาคารตามรายการด้านล่างนี้

"ชื่อบัญชีธนาคาร บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด"

  • ธนาคารกรุงเทพ(สาขาสุรวงศ์) กระแสรายวัน 147-3-09169-0

  • ธนาคารไทยพาณิชย์(สาขาสุรวงศ์) กระแสรายวัน 002-3-03825-2

  • ธนาคารกสิกรไทย(สาขาสีลม) กระแสรายวัน 001-1-25438-1

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(สาขาสุรวงศ์) ออมทรัพย์ 125-1-08099-0
  • ธนาคารกรุงไทย(สาขาสุรวงศ์) ออมทรัพย์ 023-1-29238-4
  • และที่สำคัญ อย่าลืมโทรศัพท์แจ้งด้วยนะครับ ที่โทร 089-173-1009 ขอบคุณครับ

หากโอนผ่านตู้ ATM บางธนาคารจะมีระบบแจ้งผู้รับ ผ่าน SMS ท่านสามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 089-173-1009 ขอบคุณครับ

หรือ ส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน มาที่ แฟ็กซ์ 02-903-0080 ต่อ 8020 ครับ หรือ สแกนส่งอีเมล์มาที่ info@dreamsprotector.com

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : คุณ เทพฤทธิ์ คลกลาง 089 173 1009