12.8.53

คลังดันร่างพรบ.กองทุนการออมแห่งชาติเข้าสภาเดือนนี้


“กรณ์” เร่งดันพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติเข้าสภาฯให้ทันเดือนนี้ รัฐบาลส่งเงินสมทบกองทุนปีละ 2.3 หมื่นล้านบาท ขณะที่เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ คนขับแท็กซี่มีสิทธิ์กินบำนาญตอนเกษียณอายุ หลังส่งเงินสมทบ ด้านประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบกทม.หวั่นกฎหมายเข้าไม่ทัน

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนนี้ เพื่อจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรที่เปิดสมัยประชุมอยู่ได้ทันใน สมัยการประชุมนี้

รมว.คลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เดินทางไปชี้แจงร่างกฎหมาย กอช. กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยตัวเอง ซึ่งการชี้แจงทำให้ได้ข้อยุติใน 2 ประเด็นที่สำคัญ คือ 1 เรื่องค่าใช้จ่ายการบริหารของกองทุน ให้มีการตัดเงินผลประโยชน์จากกองทุนเป็นอัตราส่วนที่แน่นอนมาใช้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณ ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เสนอร่างกฎหมายให้นำเงินงบประมาณมาใช้ในการบริหารกองทุน

สำหรับเรื่องที่ 2 เรื่องการประกันผลตอบแทนให้กับสมาชิก คงให้มีอยู่ต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับสมาชิกของกองทุน นายกรณ์ กล่าวว่า หากตั้ง กอช. ได้สำเร็จ เชื่อว่าจะมีผู้สนใจเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนจำนวนมาก โดยในส่วนของรัฐบาลได้เตรียมเงินงบประมาณเพื่อสมทบเข้ากองทุนถึงปีละ 2.3 หมื่นล้านบาท

สำหรับผู้เป็นสมาชิกจ่ายสมทบเดือนละ 50, 80 หรือ 100 บาท ตามความสามารถ โดยจะได้รับเงินรายได้หลังเกษียณ 6 ปี อยู่ที่ประมาณ 1-3 พันบาท ไม่รวมเบี้ยผู้สูงอายุของรัฐบาลอีก 500 บาทสำหรับ กอช.จะครอบคลุมแรงงานนอกระบบถึง 24 ล้านคน อาทิ เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ คนขับแท็กซี่ ซึ่งถือเป็นแรงงานส่วนใหญ่เทียบกับข้าราชการที่มีกองทุนบำเหน็จบำนาญ หรือพนักงานเอกชนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนประมาณ 3 ล้านคนเท่านั้น

ดังนั้น กอช.จึงมีความสำคัญ หากจะปล่อยให้รัฐจ่ายข้างเดียวเหมือนกองทุนผู้สูงอายุต้องใช้เงินมาก จึงต้องสร้างนิสัยการออมให้กับประชาชนทั่วไป รมว.คลัง กล่าวว่า ร่างกฎหมายทั้ง 2 ร่าง ทั้ง กอช.และที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถือเป็นกฎหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและต้องการผลักดันให้เกิด เพราะเป็นหนึ่ง ในมาตรการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม โดย กอช.จะเป็นแผนงานรองรับแรงงานนอกระบบให้มีเงินออมเมื่อเกษียณอายุ ขณะที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้

ด้านนางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบกทม. กล่าวว่า มีความกังวลว่าร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งค้างอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาช้าและไม่ทันที่รัฐบาลจะ เสนอเข้ารัฐสภาในสมัยการประชุมนี้ เครือข่ายบำนาญประชาชนซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแรงงานนอกระบบ เกษตรพันธสัญญา แท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้รับงานไปทำที่บ้าน หาบเร่แผงลอย กลุ่มคุ้ยขยะ และเครือข่ายชุมชนภาคประชาสังคม กทม.

จึงเตรียมออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้กระทรวงการคลังชี้แจงข้อติดขัด ต่างๆ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเรื่องนี้ได้มีการเตรียมการมานานแล้วและเป็นนโยบายของรมว.คลัง ที่ได้ประกาศไว้ต่อสาธารณะว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และเรื่องนี้ทุกฝ่ายติดตามรอคอยมายาวนานที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ประจำวันที่ 10 ส.ค. 53