26.7.53

My Home My Choice

My Home My Choice

รับประกันโดยบริษัท Chartis Insurance (Thailand) ที่ได้รับการโหวดให้เป็นบริษัทประกันภัยยอดเยี่ยมของประเทศไทย สองปีซ้อน 2008-2009 โดยนิตยสาร EUROMONEY

แผนประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยสำเร็จรูป ให้คุณสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการ ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 4 บาทกว่าต่อวัน

จุดเด่นแผนประกันภัย My Home My Choice

มอบอิสระในการเลือกความคุ้มครองให้ตรงกับความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องสำรวจภัย

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 4 บาทกว่าต่อวัน

ขยายความคุ้มครองถึงการสูญหายของเครื่องประดับ อัญมณี และนาฬิกา จากการโจรกรรมงัดแงะ ในวงเงินสูงถึง 200,000 บาทต่อปี

มอบฟรี 6 ความคุ้มครอง สำหรับทุกแผนที่คุณเลือก

กลุ่มเป้าหมาย

บ้านพักอาศัยที่มูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทเป็นต้นไป
บ้านพักอาศัยที่เป็นอาคารคอนกรีต

HOTLINE:0891731009
ตลอด7วัน/24ชม.ครับ

Elite Home Protection
แผนประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าสูง

ซึ่งให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหาย ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากความเสี่ยงภัยทุกชนิด

จุดเด่นแผนประกันภัย

มอบความคุ้มครองบ้านพักอาศัยจากความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ขยายความคุ้มครองให้กับของตกแต่งบ้าน วัตถุโบราณ ภาพแขวน สวนหย่อม และต้นไม้

ขยายความคุ้มครองกรณีเกิดการสูญหายของเครื่องประดับ อัญมณี และนาฬิกา อันเกิดจากการโจรกรรมงัดแงะ ในวงเงินสูงสุด 200,000 บาท

ขยายความคุ้มครองถึง จานดาวเทียม เตาบาร์บีคิว และจักรยาน ปั้มน้ำ และคอมเพรสเซอร์แอร์ที่สูญหายจากการโจรกรรมภายในบริเวณสถานที่เอาประกันภัย

ซื้อความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องสำรวจภัย (กรณีทุนประกันภัยไม่เกิน 15 ล้านบาท)

เงื่อนไขเบื้องต้น

บ้านอยู่อาศัยที่มีทุนประกันภัยตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
บ้านอยู่อาศัยที่เป็นอาคารคอนกรีต

HOTLINE:0891731009
ตลอด7วัน/24ชม.ครับ


ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยที่อยู่อาศัย

คำจำกัดความของความคุ้มครอง

ไฟไหม้ ยกเว้น กรณีที่เกิดโดยเจตนา หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์

ฟ้าผ่า หมายถึง ความเสียหายโดยตรงที่เกิดจากฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากฟ้าผ่า

ระเบิด รวมถึง การระเบิดทุกชนิด ภายในอาคาร / ที่พักอาศัย

ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) หมายถึง ความเสียหายโดยตรงที่เกิดจากน้ำ อันได้แก่ ท่อประปาชำรุดรั่ว หรือแตก รวมถึงการรั่วซึมของน้ำฝนผ่านรอยชำรุดของหลังคา ประตู หน้าต่าง ประตูวงกบ และรางน้ำ

ภัยจากยวดยานพาหนะ หมายถึง ความเสียหายอันเกิดจากการปะทะของยานพาหนะทางบกต่างๆ อันเกิดกับตัวอาคาร ทรัพย์สิน รั้ว กำแพง หรือประตูบ้าน โดยยานพาหนะต่างๆ รวมถึงช้าง ม้า วัว และควาย ซึ่งผู้เอาประกันมิได้เป็นเจ้าของ, ว่าจ้าง หรือใช้งาน

ภัยจากอากาศยาน หมายถึง ความเสียหายอันเกิดจากการปะทะของอากาศยาน หรือการตกหล่นของวัตถุหรือชิ้นส่วนใดๆจากอากาศยาน

ลมพายุ หมายถึง ความเสียหายอันเนื่องมาจากลมพายุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นใต้น้ำ, สภาวะน้ำหนุน หรือ การไหลทะหลักของน้ำ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเกิดลมพายุ
ควัน หมายถึง ควันที่เกิดจากการใช้เครื่องทำความร้อน หรือเครื่องประกอบอาหาร ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและผิดปกติ หรือจากการใช้เครื่องมือดังกล่าวผิดวิธี ทั้งนี้เครื่องใช้ดังกล่าวต้องมีท่อต่อกับปล่องไฟ และตั้งอยู่ภายในอาคาร หรือบนอาคาร

แผ่นดินไหว หมายถึง ความเสียหายอันเกิดจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด และหมายความรวมถึง คลื่นใต้น้ำ หรือสภาวะน้ำหนุน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเกิดภูเขาไฟระเบิด

โจรกรรม หมายถึง การลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏหลักฐานและร่องรอยความเสียหายที่เกิดต่อทางเข้าและทางออกของอาคาร / ที่พักอาศัย อย่างชัดเจน

ชิงทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์ โดยการใช้กำลังเข้าทำร้าย หรือข่มขู่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำทรัพย์สินนั้นๆไปจากสถานที่เอาประกันภัย

ปล้นทรัพย์ หมายถึง การลักทรัพย์จากสถานที่เอาประกันภัย โดยมีผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

การสูญหายของเครื่องประดับ อัญมณี และนาฬิกา จากการโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ

ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า อันเนื่องมาจากการเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร หรือการรั่วของกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆเกิดไฟไหม้ขึ้นเท่านั้น

ประกันภัยกระจก คุ้มครองความเสียหายของกระจกแผ่นเรียบหรือสลักลวดลายที่ติดตั้งถาวรอยู่กับสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย จากการแตก ถูกสารเคมี หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ทั้งนี้ไม่รวมถึงกระจกเงา และกระจกของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในฐานะเจ้าของบ้าน ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายในกรณีถึงแก่ชีวิต ความบาดเจ็บทางร่างกาย การป่วยไข้ หรือโรคเรื้อรัง และรวมทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากการประมาทเลินเล่อ หรือเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากกิจกรรมของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผู้เอาประกันสามารถเลือกการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 แบบ คือ

แบบปกติ โดยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลาและสถานที่ที่เกิดความเสียหาย

แบบการชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ การประกันภัยประเภทนี้ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลา และ สถานที่ที่เกิดความเสียหาย

HOTLINE:0891731009
ตลอด7วัน/24ชม.ครับ