24.7.53

Boiler & Machinery Breakdown Insurance


การประกันภัยเครื่องจักร และ หม้อไอน้ำระเิบิด

Machinery breakdown(MB) & Boiler Explosion (Boiler)


การประกันภัยหม้อไอน้ำและเครื่องจักร จะคุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายทางกายภาพ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และโดยอุบัติเหตุ เราเสนอการประกันภัยนี้แก่ธุรกิจทุกประเภท รวมถึงความคุ้มครองธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจพลังงาน และคุ้มครองทุกลักษณะการใช้อาคาร โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริการประกันภัยทรัพย์สินของเรา

เราเสนอความคุ้มครอง ซึ่งตามปกติเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน ความคุ้มครองนี้รวมถึงการระเบิดของไอน้ำ และเครื่องหมุนเหวี่ยง การชำรุดขัดข้องของเครื่องจักร และเครื่องไฟฟ้า

การชำรุดขัดข้องของเครื่องจักร
กรมธรรม์นี้คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และโดยไม่ได้คาดหมายต่อเครื่องจักรที่เอาประกันภัย เนื่องจากสาเหตุที่ไม่เป็นข้อยกเว้น ขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน หรือขณะพักการทำงาน และ/หรือ ระหว่างการถอดส่วนประกอบ การเคลื่อนย้าย หรือติดตั้งใหม่ เพื่อทำความสะอาด ตรวจสภาพ ซ่อม หรือติดตั้งในอีกสถานที่หนึ่งภายในสถานประกอบการเดียวกัน กรมธรรม์ไม่คุ้มครองสาเหตุจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การกระแทกเป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อคุณ เทพฤทธิ์ คลกลาง 089 173 1009

ความสำคัญของกรมธรรม์เครื่องจัก/หม้อไอน้ำระเบิด

 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีมูลค่าสูง
 • มีผลกระทบที่รุนแรง โดยเฉพาะโรงงาน/อุตสาหกรรม
 • สามารถเสริมความคุ้มครองในส่วนที่กรมธรรม์ทรัพย์สิน(IAR) ยกเว้น

กรมธรรม์ ALL Risks ระบุรวมเครื่องจักทั้งหมดในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ทำไมต้องซื้อเพิ่มอีก


** MB & Boiler Explosion เป็นข้อยกเว้นในหมวดสาเหตุของกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทุกชนิดทรัพย์สิน(All Risks) หากไม่ได้ระบุขยายความคุ้มครอง(ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุ หรือ ได้ในวงเงินที่จำกัด)


ข้อแตกต่างระหว่างการประกัน All Risks และ MB/Boiler


All Risks

 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ / อุบัติเหตุภายนอก
 • ไม่คุ้มครองความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากตัวเครื่องจักรหรือหม้อไอน้ำระเบิด
 • เบี้ยประกันภัยไม่สูง
 • สามารถขยายความคุ้มครองได้ แต่ ได้ในวงเงินที่จำกัด

MB / Boiler

 • คุ้มครองความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากตัวเครื่องจักรหรือหม้อไอน้ำระเบิด
 • ไม่คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ / อุบัติเหตุภายนอก(ไปเบิกใน All Risks แทน)
 • เบี้ยประกันภัยสูงกว่า All Risks
 • สามารถให้ความคุ้มครองได้เต้มมุลค่าเครื่องจักร

การประกันภัยหม้อไอน้ำระเิบิด

Boiler Explosion Insurance


สถานประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ำ
=>>มูลค่าตั้งแต่ น้อยกว่า 1 ล้านบาท จนถึงมากกว่า 100 ล้านบาท
 • โรงแรม คอนโดมิเนียม
 • โรงพยาบาล
 • เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 • อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • โรงไฟฟ้า
ความเสี่ยงของหม้อไอน้ำ ได้แก่ ระเบิด(Explosion) หรือ ยุบแฟบ(Collapse)
* การยุบแฟบคือ การเปลี่ยนรูปของส่วนใดส่วนหนึ่งของหม้อกำเนิดไอน้ำโดยฉับพลันในลักษณะอันตราย โดยแรงบีบอัดของไอน้ำหรือของเหลว จะถึงแตกร้าวหรือไม่ก็ตาม

สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
 • หม้อน้ำแห้ง
 • สภาพหม้อไอน้ำเก่า
 • ลิ้นนิรภัยชำรุด
 • มีตะกรันเกาะตามผนัง(ทำให้น้ำไม่ได้รับความร้อน จึงต้องใช้ไฟแรงขึ้นเผาท่อตลอด ทำให้ท่อเสียหายได้ง่ายขึ้น)
 • มีเขม่ามากเกินไป

ความคุ้มครองของกรมธรรม์หม้อไอน้ำระเบิด ได้แก่

การระเบิด( Explosion ) หรือ การยุบแฟบ (Collapse)


ตัวอย่างข้อยกเว้น

 • ภัยธรรมชาติ ภัยภายนอกอื่นๆ
 • การเสื่อมสภาพจากการใช้งานติดต่อกัน เช่น สนิม การสึกหรอ ตะกอนในหม้อไอน้ำ
 • ความเสียหายของวัตถุที่เป็นสื่อกลางในการทำงาน เช่น เชื้อเพลิง น้ำในหม้อไอน้ำ
 • เครื่องมือที่สับเปลี่ยนได้ เช่น สายพาน เชือก โซ่ ล้อยาง กระเบื้อง แก้ว ฯลฯ
 • สงคราม ก่อการร้าย ประท้วง จลาจล ภัยการเมือง
ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา
 • รายละเอียดทั่วไป
 • รายละเอียดทางเทคนิคของหม้อไอน้ำ
 • อายุการใช้งาน
 • มูลค่าการซื้อใหม่ของหม้อไอน้ำ**
 • รายละเอียดการบำรุงรักษา
 • สำเนาใบสั่งซื้อหรือรายละเอียดการซื้อขาย
 • เอกสารรับรองความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ**
 • รูปภาพหรือผนังบริเวณ

การประกันภัยเครื่องจักร

Machinery Breakdown Insurance (MB)


เครื่องจักรที่สามารถทำประกันภัย คือ

เครื่องจักรที่มีการดำเนินการอยู่และอยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย ตัวอย่างอุตสาหกรรม เช่น
 • อุตสาหกรรมบริการ
 • อุตสาหกรรมการผลิต
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมหนัก
 • ฯลฯ

ความคุ้มครองของกรมธรรม์เครื่องจักร

เป็นการคุ้มครองความเสียหายที่ไม่ได้คาดคิดและเกิดขึ้นทันทีทันใดอันมีสาเหตุมาจาก
 • วัสดุที่ใช้มีคุณภาพไม่สมบูรณ์
 • ความผิดพลาดจากการออกแบบ
 • ความบกพร่องจากการซ่อมแซมหรือติดตั้ง
 • การขาดความชำนาญ
 • การระเบิดทางฟิสิกส์
 • การแยกจากกันด้วยแรงเหวี่ยง
 • ไฟฟ้าลัดวงจร
 • สามเหตุที่ไม่ได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์

ตัวอย่างข้อยกเว้นของกรมธรรม์เครื่องจักร

 • ภัยธรรมชาติและภัยภายนอกอื่นๆ
 • ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนได้ เช่น สายพาน แม่พิมพ์ หรือ ชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพง่ายตามการใช้งานตามปกติ เช่น โซ่ เชือก กระเบื้อง แก้ว ยาง สายพาน
 • การเสื่อมสภาพจากการใช้งานติดต่อกัน เช่น การกัดกร่อน การสึกหรอ สนิม ตะกรัน
 • ความเสียหายของวัตถุที่เป็นสื่อกลางในการทำงาน เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง สารเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น
 • ระเบิดทางเคมี
 • โจรกรรม
 • สงคราม ก่อการร้าย ประท้วง จราจล ภัยการเมือง
 • ความเสียหายต่อเนื่องอื่นๆ

ข้อควรระวังของกรมธรรม์เครื่องจักร


กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองเครื่องจักรที่อยู่ระหว่างการหยุดพัก / การซ่อมแซมบำรุง / การรื้อเครื่องเพื่อการทำความสะอาด หรือ ยกเครื่อง / การเคลื่อนย้าย / การติดตั้งใหม่

โดยจะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อเครื่องจักรผ่านการทดสอบประสิทธิภาพที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานวิศวกรรม(Performance Acceptance Test) และ กลับมาเดินเครื่องตามปกติเท่านั้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 • รายละเอียดทั่วไป
 • รายละเอียดทางเทคนิค
 • อายุใช้งาน
 • มูลค่าซื้อใหม่ของเครื่องจักร**
 • การบำรุงรักษา
 • สำเนาใบสั่งซื้อหรือรายละเอียดการซื้อขาย
 • รูปภาพหรือผังบริเวณ

**มูลค่าซื้อใหม่คืออะไร ?

คือราคาขายปัจจุบันของเครื่องจักรใหม่ ในชนิด หรือ ประสิทธิภาพเดียวกัน รวมถึง ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง ค่าแรงติดตั้ง และ ภาษีศุลกากร

**หากไม่ใช้มูลค่าซื้อใหม่ จะมีผลกระทบอย่างไร ?

จะใช้หลักเฉลี่ยตามอัตราส่วนในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน หากมีหลายเครื่อง จะแยกตามแต่ละเครื่องจักร

**การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร

กรณีเสียหายบางส่วน

จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใหม่ให้โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้รวมถึงค่ารื้อถอน / ค่าติดตั้งใหม่ / ค่าขนส่ง / ภาษีศุลกากร

**กรณีเสียหายทั้งหมด หรือ เกินกว่ามูลค่าเงินสด (Actual Cash Value)

จะชดเชยเป็นเงินในมูลค่า Actual Cash Value (มูลค่าซื้อใหม่-ค่าเสื่อมราคา) ก่อนเกิดความเสียหาย รวมถึงค่าติดตั้ง / ค่าขนส่ง / ภาษีศุลกากร

การประกันภัยการสูญเสียผลกำไร / ธุรกิจหยุดชะงักจากเครื่องจักร/หม้อไอน้ำเสียหาย Loss Of Profit following machinery Breakdown(MLOP)


ลักษณะของกรมธรรม์และความสำคัญ

 • ต้องมีกรมธรรม์เครื่องจักรหรือหม้อไอน้ำก่อน
 • จะมีผลต่อเมื่อได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เครื่องจักรหรือหม้อน้ำ
 • คุ้มครองการสูญเสียผลกำไรจากการที่เครื่องจักรหรือหม้อไอน้ำเสียหาย
 • ความรับผิดชอบส่วนแรกเป็นจำนวนวัน(ไม่ใช่จำนวนเงิน)
 • เบี้ยประกันภัยสูง
 • ความสำคัญขึ้นกับประเภทธุรกิจ

อัตราเบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 3,000 บาท ก่อนรวมภาษีและอากร
 • ความรับผิดชอบส่วนแรกสูงในเครื่องจักรบางประเภท
 • สำหรับหม้อไอน้ำไม่มีความรับผิดส่วนแรก ยกเว้นในกรณีที่มีมูลค่า/ความเสี่ยงสูง
 • อัตรเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับชนิดเครื่องจักร,อายุการใช้งาน รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

ข้อจำกัดในการรับประกันภัย

 • หม้อไอน้ำจะต้องมีใบรับรองยืนยันความปลอดภัยจากวิศวกร
 • เครื่องจักที่มีอายุการใช้งานนาน
 • เครื่องจักรที่ไม่ได้ดำเนินการอยู่กับที่ เช่น เครื่องจักรในการก่อสร้าง รถโฟล์คลิฟท์ เป็นต้น
 • เครื่องจักรสำรอง(Spare part)
 • เครื่องจักรบางประเภท หรือ บางรุ่น
 • ข้อมูลเอกสารไม่ครบถ้วน
ข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อคุณ เทพฤทธิ์ คลกลาง 089 173 1009