14.4.53

Customer Service

"ลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดที่มาเยือนเราในสถานที่ นี้
เขาไม่ได้มาพึ่งเรา เราต่างหากที่จำเป็นต้องพึ่งเขา
เขาไม่ได้มาขัดจังหวะการทำงานของเราหากแต่การได้รับใ ช้เขา คือ วัตถุประสงค์ของงานของเรา
เขาไม่ใช่บุคคลภายนอก เขาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้ทีเดียว
ในการรับใช้เขา เราไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลย
เขาเป็นฝ่ายช่วยเหลือเรา โดยให้โอกาสแก่เราที่จะรับใช้เขา"

มหาตมะคานธี


ขอขอบพระคุณ และ ยินดีบริการ คุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับ