13.2.53

The Financial Pyramid of Financial Planning

ความเข้าใจในเรื่องพีรมิดทางด้านการเงิน(Financial Pyramid) เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจในกระบวนการของการวางแผนทางด้านการเงิน(Financial Planning)

Financial Pyramid จะช่วยให้เราเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดลำดับความจำเป็นทางการเงินต่างๆ เพื่อช่วยให้เราก้าวสู่ความมีอิสระภาพทางด้านการเงิน เช่นเดียวกับการที่พีรมิดที่มั่นคง(อยู่มาได้นับพันๆปี) จะต้องเริ่มต้นจาก การที่มีส่วนของฐานที่กว้างใหญ่และแข็งแกร่งก่อนเสมอ

เริ่มต้นที่ส่วนของฐานพีรมิด- Wealth Protection( หรือ การคุ้มครองความมั่งคั่ง)

Financial Pyramid เริ่มต้นที่ส่วนของฐานรากก่อนเสมอ

นี่คือส่วนของฐานของพีรมิด และ มันคือส่วนที่สำคัญมากๆของแผนการทางการเงิน

The Financial Pyramid

 • financial_pyramid_lores
 • Protection
  • Insurance, Will and Power Of Attorney’s
  • Debt Reduction
  • Emergency Savings
 • Savings
  • Home and RRSP, TFSA
 • Wealth Building
  • Non-Registered Investment
 • Speculation
  • Real Estate, Art, Collectibles

ชั้นที่ 1- Wealth Protection( หรือ การคุ้มครองความมั่งคั่ง)

ขั้นที่1เป็นขั้นที่ซึ่งส่วนใหญ่คนมักจะลืมและไม่ให้ความสำึัคัญ ส่วนนี้มันก็คือ ส่วนของการคุ้มครองความมั่งคั่งในส่วนของพีรมิดทางการเงินของคุณ ลำดับขั้นนี้เป็นลำดับขั้นที่สำคัญมาก(ที่สุด)ของกระบวนการวางแผนทางด้านการเงิน และ ส่วใหญ่แล้วจะประกอบไปด้วยรายการย่อยๆดังต่อไปนี้:

คนโดยส่วนใหญ่มักลืมหรือไม่ก็มักจะไม่จัดเตรียมให้มีสิ่งเหล่านี้อย่างเพียงพอในแผนการทางการเงิน ซึ่งการที่เราได้เตรียมความคุ้มครองและสิั่งเหล่านี้ให้มีอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้วนั่นหมายถึงแผนการทางการเงินของคุณกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง หากพิจารณาจากภาพประกอบข้างต้น สิ่งเหล่านี้มันคือส่วนล่างสุดของพีรมิดทางการเงินและถือว่าเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของพีรมิด(ที่มั่นคง) จะเกิดอะไรขึ้นถ้าส่วนของฐานพีรมิดนี้เล็กเกินไป มันแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่า พีรมิดอันนั้นกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง นั่นหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนหรือเหตุการอันไม่พึงประสงค์เพียงเล็กน้อย สามารถมำให้พีรมิดอันนี้พังทลายได้ทุกเมื่อ

โดยสรุปจุดประสงค์หลักของลำดับขั้นตอนนี้ก็คือ การจัดหาบางสิ่ง(เครื่องมือ)ที่จะช่วยคุณในการบรรเทาผลกระทบจากเหตุหารณ์ไม่คาดคิดต่างๆ อย่างเช่นการตกงานอย่างกระทันหัน การเจ็บป่วยด้วยโรคร้สยแรง การเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง การกลายเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือแม้แต่การจากไปอย่างกระทันหันของหัวหน้าครอบครัวฯลฯ หากคุณไม่ได้จัดเตรียมกองทุนสำรองการขาดรายได้ฉุกเฉิน(3-6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน) หรือ หากคุณได้ทำประกันเอาไว้อย่างไม่เพียงพอ นั่นหมายถึง แผนการออมเงินระยะยาวของคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายและจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายระยะยาวของคุณอย่างไม่ต้องสงสัย(เสี่ยงเกินไป)

ชั้นที่ 2- Savings or Wealth Accumulation (หรือ การสะสมความมั่งคั่ง)

ลำดับชั้นนี้เป็นลำดับชั้นที่คนโดยส่วนใหญ่ได้เริ่มต้นก่อนในแผนทางด้านการเงิน นั่นคือการออมทรัพย์หรือการสะสมความมั่งคั่ง โดยทั่วไปมีรายละเอียดปลีกย่อยดังนี้ครับ :

 • การซื้อบ้าน
 • การออมเงินในบัญชีเงินฝากประจำเพื่อการเกษียณและทุนการศึกษาบุตร(ฝากประจำ)
 • การออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ
 • การซื้อตราสารหนี้และพันธบัตรรัฐบาล

เงินในส่วนนี้ถือว่าเป็นซีเรียสมันนี่หรือเป็นเงินที่คุณจำเป็นต้องมีเมื่อถึงวันเวลาที่คุณต้องใช้มัน อย่างไรก็ตามแต่ คุณจะก้าวมาสู่ลำดับขั้นที่2นี้ก็ต่อก็เมื่อเท่านั้นคุณได้จัดการลำดับขั้นของการคุ้มครองความมั่งคั่ง(ชั้นที่ 1)ไว้อย่างเพียงพอแล้วเท่านั้น มิเช่นนั้นแล้วแผนการทางด้านการเงินของคุณกำลังตกอยู่ในอันตราย คุณจำเป็นต้องมีกองทุนสำรองฉุกเฉินของครอบครัวโดยประมาณ3-6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนของครอบครัวคุณพร้อมทั้งมีการประกันภัยในด้านที่จำเป็นต่างๆ อย่างเพียงพอเสียก่อน ก่อนที่คุณจะซื้อบ้านหรือออมเงินเพื่อการเกษียนหรือเพื่อทุนการศึกษาของบุตร ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ

ลองนึกภาพดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแผนทางการเงินของคุณและครอบครัวของคุณหากวันนึงที่ลูกคุณกำลังอยู่ในวัยเรียนซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินเกี่ยวกับการศึกษาในระดับต่างๆ แล้วเวลานั้นคุณหรือคนในครอบครัวของคุณเกิดต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรืออุบัติเหตุรุนแรงหรือแม้แต่การขาดรายได้จากการจากไปของหหัวหน้าครอบครัว โดยที่คุณยังไม่ได้เตรียมเงินไว้ในลำดับขั้นที่1(Wealth Protection)อย่างเพียงพอ เงินที่อยู่ในรูปเงินฝากประจำหรือเงินที่อยู่ในรูปการลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆเช่นในหุ้นหรือในกองทุนรวมอาจจะต้องถูกบังคับขาย(ในราคาที่คุณอาจไม่คิดอยากที่จะขาย) เพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัวหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดข้างต้น เพราะไม่ได้มีการวางแผนในขั้นตอนที่1(Wealth Protection)อย่างเพียงพอ

เช่นเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นกับกองทุนเกษียณอายุของคุณหากเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์โดยที่คุณลืมหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินในลำดับขั้นที่1(Wealth Protection)ไว้อย่างเพียงพอ

โดยสรุปจุดประสงค์หลักของชั้นนี้คือการเริ่มต้นของการสร้างความมั่งคั่งและการลงทุน มันคือก้าวแรกของการของการเดินทางสู่ความเป็นอิสระทางการเงิน(อิสรภาพทางการเงิน) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้ต้องไม่ลืมว่าคุณได้มีการวางแผนในขั้นตอนที่1(Wealth Protection)อย่างเพียงพอแล้วเท่านั้น

ชั้นที่ 3- Wealth Building or Wealth Creation) (หรือ การสร้าง หรือ เพิิ่มความมั่งคั่ง)

ในลำดับชั้นนี้มันคือการต่อยอดจากลำดับชั้นที่่ 2 หลังจากที่คุณได้ซื้อบ้านและมีการออมเงินในกองทนเพื่อการเกษียนต่างๆอย่างเพียงพอแล้ว คุณยังสามารถที่จะเริ่มต้นต่อยอดการเงินของคุณโดยการนำเงินไปลงทุน เป็นการให้เงินช่วยทำเงินให้กับเราทั้งการลงทุนในแบบที่เสียภาษีและไม่เสียภาษีจากผลตอบแทนที่ได้รับ

ชั้นที่ 4- Speculation หรือ การเก็งกำไร

หลังจากที่คุณได้ก้าวผ่านพ้นลำดับขั้นที่คุณมีหนี้เหลือน้อยหรือไม่มีหนี้เลย คุณได้กองทุนสำหรับการเกษียนสๆหรับตัวคุณอย่างเพียงพอ และมีการสะสมเงินในการลงทุนไว้อย่างมากพอแล้ว คุณสามารถที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นที่เรียกว่า การเกร็งกำไร ซึ่งก็คือ ลำดับชั้นที่4ของพีรมิดทางการเงิน การเกร็งกำไรถือว่ามีความเสี่ยงที่สูงมากๆ(very risky)(ต่อก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงมากเช่นกัน) ดังนั้นจึงขอแนะนำว่าควรนำเงินของคุณมาลงทุนในส่วนนี้โดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 5% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณ Speculation หรือ การเกร็งกำไรนี้เช่น การลงทุนใน Gold Future การลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ต่างๆ เช่น Set 50 Index Options Set 50 Index Future ฯลน ขอเน้นอีกครั้งว่าการลงทุนในส่วนนี้ไม่ควรทีาจะเกินกว่า5% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณ

โดยสรุปแล้ว

การที่เรามีความเข้าใจในเรื่องของ พีระมิดทางด้านการเงิน หรือ Financial Pyramid นี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญทางด้านการเงิน ในส่วนของการวางแผนการเงินของเรา โดยยึดหลักที่ว่า สิ่งสำคัญต้องมาก่อน เพื่อความมั่นคงและความมั่งคั่งในระยะยาวของเราและครอบครัวที่เรารัก หากคุณเริ่มต้นสำหรับแผนการทางการเงินของคุณจากฐานของพีระมิดทางการเงินและไต่ระดับไปเรื่อยๆหลังจากที่ได้มีการเติมเต็มแผนทางการเงินในแต่ละระดับของพีระมิดทางการเงินแล้ว(ไม่ลัดขั้นตอน) คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะมีความมั่นคงและมีโอกาสก้าวสู่ความมั่งคั่งทางการเงินได้อย่างแน่นอน และหากแม้ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจมีผลกระทบต่อแผนการเงินของคุณ คุณก็จะมั่นใจได้ว่าคุณและครอบครัวจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคนั้นๆได้โดยไม่ยากเย็น(ไม่สามารถทำอันตรายหรือส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเป้าหมายชีวิต,ความฝัน หรือ แผนทางการเงินระยะยาวของคุณและครอบครัวที่คุณรักได้)

แปลและเรียบเรียงเนื้อหาจากเว็บบล็อก:http://financialhighway.com