5.2.53

ประกันภัยวิศวกรรมและพลังงาน(Energy&Engineering Insurance)


ประกันสรรพภัยของการรับเหมาและการติดตั้ง(Contractors' All Risks and Erection All Risks)

เดิมเรียกว่า

  • การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor's All Risk Insurance) หรือเรียกย่อๆ ว่า CAR
  • การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของงานติดตั้งเครื่องจักร (Erection's All Risk Insurance) หรือเรียกว่าย่อๆ ว่า EAR
เนื่องจากการประกันภัยทั้งสองแบบดังกล่าวมีลักษณะแบบดังกล่าวมีลักษณธเป็นงานรับเหมา และความเสี่ยงภัยคล้ายคลึงกันจึงใช้กรมธรรม์แบบเดียวกัน เรียกว่า "กรมธรรม์ประกันสรรพภัยของการรับเหมาและการติดตั้ง(Contractor's All Risks and Erection All Risks)"

การประกันสรรพภัยของการรับเหมา และการติดตั้ง ออกแบบมาเพื่อรับประกันความเสี่ยงภัยทุกประเภทระหว่างการก่อสร้าง โดยคุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สิน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในกรณีการบาดเจ็บทางร่างกาย และความเสียหายของทรัพย์สินซึ่งเกิดอุบัติเหตุ และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญานอกเหนือจากสาเหตุใดที่เป็นข้อยกเว้น

เรามีความสามารถสูงสุดในการรับเสี่ยงภัย และเป็นผู้ควบคุมการพิจารณารับประกันภัย การป้องกันความเสี่ยงภัย และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เราสามารถจัดความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งรวมถึง :
  • การทดสอบ และการทำงานจริงของเครื่องจักร
  • ความล่าช้าในการเริ่มเดินเครื่องจักร
  • การขนส่ง และการเก็บรักษานอกสถานที่
  • โรงงาน และอุปกรณ์ของผู้รับเหมา
  • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (นอกประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา/ออสเตรเลีย)
  • ความคุ้มครองการซ่อมบำรุง
  • ค่าวิชาชีพ
  • ค่าใช้จ่ายในการเร่งงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อคุณ เทพฤทธิ์ คลกลาง 089 173 1009