29.11.52

Overseas Student Protection Insuranceดาวน์โหลด:Wording Travel Guard Overseas Student
2. _Thai Version_
ดาวน์โหลดใบสมัคร ตารางผลประโยชน์ และ อัตราเบี้ยประกันของ
Overseas Student Protection Insurance (แผนใหม่!!!) <<--- คลิกที่นี่ครับ

แผนปรับปรุงใหม่ครับ!
" ศึกษาต่อต่างแดนอย่างสบายใจ อุ่นใจ 24 ช.ม. "

"ทำไมต้อง Overseas Student Protection Insurance???"
(Overseas Student Health Cover (OSHC))???"

• เพราะเป็นกรมธรรม์ประกันการเดินทางสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ความคุ้มครองแบบรายเดี่ยว ที่ให้ความคุ้มครองแก่ท่านตามระยะเวลาที่ท่านได้เลือกไว้
• คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่ศึกษาและเดินทางอยู่ในต่างประเทศ.
• อายุตั้งแต่ 15 – 45 ปี ที่สมัครเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศถิ่นฐาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ โดยเข้าศึกษาแบบเต็มเวลา รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพด้วย เช่น การเรียนประกอบอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า การจัดดอกไม้ เป็นต้น
• ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนานถึง 90 วัน ในระหว่างกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทยในกรณีที่กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวการเดินทาง (ครั้ง) / ปี
สามารถซื้อหรือต่ออายุในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
• ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ปีต่อกรมธรรม์ 1ฉบับ

*สามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ต่างประเทศ

*เมื่อท่านซื้อแผนประกันภัยการเดินทางแผนนี้ ท่านจะได้รับบริการพิเศษฟรีจาก AIG(Chartis) Travel Assist เพียงท่านยกหูโทรศัพท์และแจ้งเก็บเงินปลายทางที่หมายเลขของศูนย์ HOTLINE ตามที่ระบุบน INSURANCE CARD ที่ทางบริษัทฯ จัดมอบให้แก่ท่าน

จุดเด่นของแผนประกันภัย
Overseas Student Protection Insurance
(
Overseas Student Health Cover (OSHC))

1.เลือกซื้อได้ 3 แผน คือ Plantinum Plan, Premier Plan และ Basic Plan
2.นำเสนอความคุ้มครองใหม่ล่าสุด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านผู้ปกครอง
- ผลประโยชน์ชดเชยในกรณีที่จำเป็นต้องหยุดพักการเรียนกะทันหัน
- ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
- ผลประโยชน์ชดเชยการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม
3.สามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ต่างประเทศ
4.ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
5.ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ Travel Assist เพื่อขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
6.ให้ความคุ้มครองตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ขณะที่อยู่นอกประเทศไทย
Travel Assist คือ ศูนย์ที่ให้บริการข้อมูล , คำแนะนำ , คำปรึกษา แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ในเรื่องดังต่อไปนี้:

•การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
•การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
•การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
•การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
•การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และส่งศพกลับประเทศ
•การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
•การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
•การให้บริการทั่วไป ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือ (Travel Assist) เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ (+)662 649 1346
พิเศษ!!! :
สำหรับ ท่านที่ต้องการประกันภัยการเดิน Overseas Student Protection Insurance(Overseas Student Health Cover (OSHC)) แบบด่วนพิเศษ เราสามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง Overseas Student Protection Insurance(Overseas Student Health Cover (OSHC)) ให้กับท่านได้ภายใน 20 นาทีครับ "ด้วยระบบออกกรมธรรม์ออนไลน์พิเศษ ( Atlas Issue Policy Online )" ท่านสามารถรับกรมธรรม์ได้ทันที โดยเฉพาะการยื่นขอวีซ่าต่างประเทศ ท่านจะได้รับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอ บริการทั่วโลกครับ

คลิก >>
คลิกที่นี่เพื่อทำประกันการเดินทางสำหรับนักเรียนและนักศึกษาในต่างประเทศออนไลน์ Online <<คลิก


สรุปความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
 • บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (โดยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย)หากท่านได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน
 • ในกรณีของการเข้ารักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันนานกว่าหนึ่งเดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองกรมธรรม์ และเป็นเหตุทำให้ท่านไม่อาจศึกษาต่อได้ในภาคเรียนที่เหลืออยู่ และค่าเล่าเรียนนั้นได้ชำระไปเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ บริษัทจะชดเชยในส่วนของค่าเล่าเรียนที่ท่านได้เสียไป หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
  · อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ที่กรมธรรม์คุ้มครองและเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกินกว่าหนึ่งเดือน
  · การเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย
  · การที่ต้องเดินทางกลับประเทศถิ่นฐานเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์
  · มรณกรรมของสมาชิกโดยตรงของครอบครัว

ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย

 • ในกรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกินกว่า 5 วัน เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองกรมธรรม์ และหากท่านไม่สามารถเดินทางกลับประเทศถิ่นฐานได้อีกทั้งยังไม่มีสมาชิกโดยตรงของครอบครัวอยู่เคียงข้าง AIAS จะเป็นผู้ทำหน้าที่ช่วยจัดหาตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด หรือตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งให้แก่สมาชิกโดยตรงของครอบครัวจำนวนหนึ่งท่าน เพื่อให้สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสเดินทางเพื่อไปดูแลท่านพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกิดขึ้นจริงแก่สมาชิกของครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน

การสูญเสียชีวิต หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ

 • ให้ความคุ้มครองแก่ท่านหากท่านประสบอุบัติเหตุในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ และเป็นเหตุให้ท่านสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะภายใน 180 วัน

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ

 • ให้ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และจำเป็นที่จะต้องทำการเคลื่อนย้ายทั้งหมดนี้ AIG(Chartis) Travel Assist จะเป็นผู้ดำเนินการให้ หรือหากบุคคลผู้เอาประกันภัยนั้นเสียชีวิต AIG(Chartis) Travel Assist จะเป็นผู้ดำเนินการนำศพของบุคคลผู้เอาประกันกลับสู่ประเทศถิ่นฐานด้วยเช่นกัน

การให้บริการช่วยเหลือฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง จาก AIG(Chartis) Travel Assist ที่หมายเลขโทรศัพท์ (+)662 649 1346
· การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
· การให้บริการ หรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
· การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าการเดินทาง
· การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
· การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และส่งศพกลับประเทศ
· การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
· การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
· การให้บริการทั่วไป


การถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม

 • บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันเป็นจำนวนเงิน 50% ของทุนประกันในข้อความคุ้มครอง การสูญเสียชีวิตและอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการถูกทำร้ายจากการก่ออาชญากรรม เช่น การจี้ การปล้น หรือถูกทำร้ายร่างกาย

การสูญเสียหรือการเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว

 • บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยหากกระเป๋าเดินทางของท่าน ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทขนส่งสูญหายไปเนื่องจากการลักขโมย หรือจากการส่งผิดจุดหมายปลายทางโดยบริษัทขนส่ง ในขณะที่ท่านเป็นผู้โดยสารที่ถือตั๋วเดินทาง และโดยสารอยู่บนยานขนส่งนั้นๆ

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ

 • บริษัทจะชดเชยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงการบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยท่านเป็นผู้กระทำในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร ตารางผลประโยชน์ และ อัตราเบี้ยประกันของ
Overseas Student Protection Insurance (แผนใหม่!!!) <<-- คลิกที่นี่ครับ

* ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับ ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อไว้
*เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย รายละเอียดข้อคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม(For more information, please contact )
กรุณาติดต่อ คุณ เทพฤทธิ์ คลกลาง โทร08-9173-1009
หรือกรอกข้อมูลเพื่อทำประกันการเดินทางออนไลน์ (คลิกที่ลิงค์(form)ด้านล่างครับ)
พิเศษ!!! :
สำหรับท่านที่ต้องการประกันภัยการเดินทาง Overseas Student Protection Insurance(Overseas Student Health Cover (OSHC)) แบบด่วนพิเศษ เราสามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง Overseas Student Protection Insurance(Overseas Student Health Cover (OSHC))ให้กับท่านได้ภายใน 20 นาทีครับ "ด้วยระบบออกกรมธรรม์ออนไลน์พิเศษ ( Atlas Issue Policy Online )" ท่านสามารถรับกรมธรรม์ได้ทันที โดยเฉพาะการยื่นขอวีซ่าต่างประเทศ ท่านจะได้รับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอ บริการทั่วโลกครับ

PAYMENT การชำระเบี้ยประกันภัย
การชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย ทำได้โดยการโอน เงินสด เข้าบัญชีธนาคารตามรายการด้านล่างนี้
"ชื่อบัญชีธนาคาร บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด"
 • ธนาคารกรุงเทพ(สาขาสุรวงศ์) กระแสรายวัน 147-3-09169-0
 • ธนาคารไทยพาณิชย์(สาขาสุรวงศ์) กระแสรายวัน 002-3-03825-2
 • ธนาคารกสิกรไทย(สาขาสีลม) กระแสรายวัน 001-1-25438-1
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(สาขาสุรวงศ์)ออมทรัพย์ 125-1-08099-0
 • ธนาคารกรุงไทย(สาขาสุรวงศ์) ออมทรัพย์ 023-1-29238-4
 • และที่สำคัญ อย่าลืมโทรศัพท์แจ้งด้วยนะครับ ที่โทร 089-173-1009 ขอบคุณครับ
 • หากโอนผ่านตู้ ATM บางธนาคารจะมีระบบแจ้งผู้รับ ผ่าน SMS ท่านสามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 089-173-1009 ขอบคุณครับ

คลิก >> คลิกที่นี่เพื่อทำประกันการเดินทางสำหรับนักเรียนและนักศึกษาในต่างประเทศออนไลน์ Online <<คลิก

 • หรือ คลิกเพื่อดาวน์โหลด-->> ใบสมัครOverseas Student Protection Insurance <<--คลิกที่นี่ครับ แล้วส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน มาที่ แฟ็กซ์ 02-903-0080 ต่อ 8020 ครับ หรือ สแกนส่งอีเมล์มาที่ info@dreamsprotector.com

หมายเหตุ:ข้อมูลที่น่าสนใจ